成语列表
guó yǐ mín wéi běn, mín yǐ shí wéi tiān
国以民为本,民以食为天
yǎ bā chī huáng lián, yǒu kǔ shuō bù chū
哑巴吃黄连,有苦说不出
yǎ zǐ chī huáng lián, shuō bù chū de kǔ
哑子吃黄连,说不出的苦
chī dé kǔ zhōng kǔ, fāng wéi rén shàng rén
吃得苦中苦,方为人上人
yòu shǒu chí jiǔ bēi, zuǒ shǒu chí xiè áo
右手持酒杯,左手持蟹螯
zhǐ yào gōng fū shēn, tiě chǔ mó chéng zhēn
只要工夫深,铁杵磨成针
zhǐ yào gōng fū shēn, tiě chǔ mó chéng zhēn
只要功夫深,铁杵磨成针
zhǐ tīng lóu tī xiǎng, bù jiàn rén xià lái
只听楼梯响,不见人下来
zhǐ kě gòng huàn nàn, bù kě tóng ān lè
只可共患难,不可同安乐
wò tà zhī páng, qǐ róng tā rén hān shuì
卧榻之旁,岂容他人鼾睡
wò tà zhī cè, qǐ róng tā rén hān shuì
卧榻之侧,岂容他人鼾睡
wò tà zhī xià, qǐ róng tā rén hān shuì
卧榻之下,岂容他人酣睡
wò tà zhī shàng, qǐ róng tā rén hān shuì
卧榻之上,岂容他人鼾睡
qiān lǐ sòng é máo, lǐ qīng qíng yì zhòng
千里送鹅毛,礼轻情意重
qiān lǐ bù tóng fēng, bǎi lǐ bù tóng sú
千里不同风,百里不同俗
qiān yáng zhī pí, bù rú yī hú zhī yè
千羊之皮,不如一狐之腋
qiān fū nuò nuò, bù rú yī shì è è
千夫诺诺,不如一士谔谔
qiān rén nuò nuò, bù rú yī shì è è
千人诺诺,不如一士谔谔
qián bù jiàn gǔ rén, hòu bù jiàn lái zhě
前不见古人,后不见来者
nèi chēng bù bì qīn, wài jǔ bù bì yuàn
内称不避亲,外举不避怨
nèi jǔ bù bì qīn, wài jǔ bù bì yuàn
内举不避亲,外举不避怨
gòng jūn yī xí huà, shèng dú shí nián shū
共君一席话,胜读十年书
gōng shuō gōng yǒu lǐ, pó shuō pó yǒu lǐ
公说公有理,婆说婆有理
xiān xià shǒu wéi qiáng, hòu xià shǒu zāo yāng
先下手为强,后下手遭殃
jiè tā rén jiǔ bēi, jiāo zì jǐ kuài lěi
借他人酒杯,浇自己块垒
shāng qí shí zhǐ, bù rú duàn qí yī zhǐ
伤其十指,不如断其一指
rèn píng fēng làng qǐ, wěn zuò diào yú chuán
任凭风浪起,稳坐钓鱼船
rèn píng fēng làng qǐ, wěn zuò diào yú tái
任凭风浪起,稳坐钓鱼台
rèn cóng fēng làng qǐ, wěn zuò diào yú chuán
任从风浪起,稳坐钓鱼船
yǎng shǒu jiē fēi náo, fǔ shēn sǎn mǎ tí
仰手接飞猱,俯身散马蹄
yǐ xiǎo rén zhī xīn, duó jūn zǐ zhī fù
以小人之心,度君子之腹
rén miàn zhú gāo dī, shì qíng zháo lěng nuǎn
人面逐高低,世情着冷暖
rén wú hài hǔ xīn, hǔ yǒu shāng rén yì
人无害虎心,虎有伤人意
rén wú qiān rì hǎo, huā wú bǎi rì hóng
人无千日好,花无百日红
lín cái wù gǒu dé, lín nàn wù gǒu miǎn
临财毋苟得,临难毋苟免
zhì zú yǐ shì fēi, biàn zú yǐ xíng shuì
智足以饰非,辩足以行说
zhì zú yǐ jù jiàn,yá zú yǐ shì fēi
智足以拒谏,言足以饰非
shì qíng kàn lěng nuǎn, rén miàn zhú gāo di
世情看冷暖,人面逐高低
shì shàng wú nán shì, zhǐ pà yǒu xīn rén
世上无难事,只怕有心人
yǔ jūn yī xí huà, shèng dú shí nián shū
与君一席话,胜读十年书
yǔ jūn yī xī huà, shèng dú shí nián shū
与君一夕话,胜读十年书
shàng wú piàn wǎ, xià wú lì zhuī zhī dì
上无片瓦,下无立锥之地
shàng wú piàn wǎ, xià wú chā zhēn zhī dì
上无片瓦,下无插针之地
shàng wú piàn wǎ, xià wú zhuó zhuī zhī dì
上无片瓦,下无卓锥之地
sān bēi hé wàn shì, yī zuì jiě qiān chóu
三杯和万事,一醉解千愁
sān shī shén bào tiào, qī qiào nèi shēng yān
三尸神暴跳,七窍内生烟
sān shí nián hé dōng, sān shí nián hé xī
三十年河东,三十年河西
sān jūn kě duó qì, jiāng jūn kě duó xīn
三军可夺气,将军可夺心
sān gè chòu pí jiàng, sài guò zhū gě liàng
三个臭皮匠,赛过诸葛亮
yī biān yī tiáo hén, yī guó yī zhǎng xuè
一鞭一条痕,一掴一掌血